2018-04-14

Statut

STATUT

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.
2. Regionalne Centrum może używać skróconej nazwy "RCKiK w Kaliszu"

Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

§ 2

 1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Kalisz.

 2. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest: powiat jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki i turecki oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz i Konin, z tym że dystrybucja tkanek i komórek może odbywać się na terenie całego kraju.
 3. Dystrybucja krwi i jej składników odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823).

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 3

Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.

§ 4

Do zadań Regionalnego Centrum należy:

 1. wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
 2. współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności
  w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
 4. realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;
 5. zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
 6. uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

 1. innymi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;
 2. innymi podmiotami leczniczymi;
 3. instytutami badawczymi;
 4. stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;
 5. organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;
 6. fundacjami.

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 6

 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
 3. Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjno-Organizacyjnych.
 4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Administracyjno-Organizacyjnych, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 7

 1. Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:

1) Terenowy Oddział w Koninie;
2) Terenowy Oddział w Krotoszynie;
3) Terenowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim;
4) Terenowy Oddział w Ostrzeszowie;
5) Dział Dawców i Pobierania;
5a) Dział Farmacji Szpitalnej;
6) Dział Laboratoryjny;
7) Dział Preparatyki i Ekspedycji;
8) Dział Zapewnienia Jakości;
9) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
10) Sekcja do Spraw Promowania Honorowego Krwiodawstwa;
11) Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu;
12) Sekcja Rachunkowo-Budżetowa;
13) Sekcja Służb Pracowniczych;
14) uchylony
15) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Systemów Informatycznych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Przeciwpożarowych;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
20) Samodzielne Stanowisko Pracy Konsultanta do Spraw Krwiolecznictwa;
21) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością.

 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 8

 1. Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Podstawą gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
 3. Regionalne Centrum prowadzi wydzieloną działalność w zakresie:

1) usług świadczonych przez laboratoria Regionalnego Centrum;
2) wynajmu lub dzierżawy nieruchomości;
3) magazynowania i przechowywania;
4) usług transportowych wyspecjalizowanymi pojazdami.

 1. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245).
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.
 4. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.
 5. Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się